Pozivaju se zainteresirani subjekti  za provođenje kraćih programa ( ritmika/ ples /  balet, sportski program) za djecu rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Zipkica da svoje prijave s opisom programa pošalju na adresu dječjeg vrtića do 30.8.2019.

Napomena: programi moraju biti verificirani od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.