UPRAVNO VIJEĆE U odgojno-obrazovnoj 2017/2018. godini

poziv uv 29.1.2018.

poziv UV 22.3.2018.

zapisnik UV 22.3.2018.

poziv UV 9.4.2018.

zaključci UV 9.4.2018.

obavijest o izboru kandidata

 

AKTI VRTIĆA

STATUT-PROČIŠĆENI TEKST

POSLOVNIK KOLEG. TIJELA

GOD PLAN 2018 

KURIKULUM 2018. 

GODIŠNI IZVJEŠTAJ 2017.

 

FINANCIJE

popis-gospodarskih-subjekata

procedura-naplate-potrazivanja

pisana-procedura

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

plan nabave 2018.

FINANCIJSKI PLAN za 2018.

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017. 

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJ.

Registar ugovora 2018 docx

PREGLED SKLOPLJ UGOVORA O JN 2018

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Upisnik

UPISNIK – ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJA

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Zahtjev_za_pristup_informacijama

Godisnje_izvjesce o informiranju 2017

 

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( ”Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) ( ”Narodne novine”, broj 106/12)
 • Obiteljski zakon (”Narodne novine” broj 103/15)

PODZAKONSKI AKTI

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (“Narodne novine” broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)