UPRAVNO VIJEĆE U odgojno-obrazovnoj 2017/2018. godini

poziv uv 29.1.2018.

poziv UV 22.3.2018.

zapisnik UV 22.3.2018.

poziv UV 9.4.2018.

zaključci UV 9.4.2018.

zapisnik uv 24.5.2018.

poziv uv 27.6.2018.

zapisnik uv 27.6.2018.

zaključci UV 11.7.2018.

 

AKTI VRTIĆA

STATUT 2018

POSLOVNIK KOLEG. TIJELA

GOD PLAN 2018 

KURIKULUM 2018. 

GODIŠNI IZVJEŠTAJ 2017.

 

 

FINANCIJE I JAVNA NABAVA

popis-gospodarskih-subjekata

procedura-naplate-potrazivanja

pisana-procedura

plan nabave 2018.

Izmjene i dopune Plana nabave 2018.

FINANCIJSKI PLAN za 2018.

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017. 

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJ.

Registar ugovora 2018 docx

ažurirani registar ugovora 2018.

PREGLED SKLOPLJ UGOVORA O JN 2018

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Upisnik

UPISNIK – ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJA

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Zahtjev_za_pristup_informacijama

Godisnje_izvjesce o informiranju 2017

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( ”Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) ( ”Narodne novine”, broj 106/12)
 • Obiteljski zakon (”Narodne novine” broj 103/15)

PODZAKONSKI AKTI

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (“Narodne novine” broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)