U dječjem vrtiću  Zipkica zaposleno je 40 djelatnika. Odgojno-obrazovnih djelatnika je 25 od kojih je 24 u primarnom programu, a jedan odgojitelj je voditelj predškole.
Stručni tim čine ravnateljica Dijana Lovinčić- Crnković, stručni suradnik psiholog Silvija Dugorepec te stručni suradnik logoped Tamara Miletić- Damjanović.
Vrtić smo otvoren prema sredini u kojoj živimo i radimo, a naš je moto: ”ZIPKICA-vrtić s identitetom”. Nastojimo kontinuirano unapređivati cjelokupni proces rada te stvaranjem poticajne i kreativne sredine pozitivno utjecati na razvoj svakog djeteta, vodeći računa o njegovim psihofizičkim mogućnostima i potrebama.
U našem vrtiću rad je usmjeren k djetetu i njegovim potrebama, a odgojitelji su osposobljeni za samostalno istraživanje i mijenjanje vlastite prakse.

Od pedagoške godine 2012./2013. vrtić je uključen u program Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje iz područja  samovrednovanja ustanova ranog odgoja i obrazovanja, a čiju je metodologiju provedbe osmislilo  Povjerenstvo za razvoj metodologije i instrumenata za praćenje kvalitete rada ustanova ranog i predškolskog odgoja. Povjerenstvo okuplja stručnjake različitih profila, od sveučilišnih profesora do praktičara, koji su se svojim radom iskazali na području predškolskog odgoja. Jedan od prvih zadataka Povjerenstva bio je definiranje kvalitete ustanove ranog i predškolskog odgoja te definiranje područja kvalitete rada i pripadajućih indikatora. Kvalitetna ustanova ranog i predškolskog odgoja definira se kao ona koja potiče rast i razvoj svakog djeteta, roditelja, djelatnika i zajednice u kojoj živi. Područja kvalitete rada ustanove odnose se na strategiju ustanove ranog odgoja odnosno misiju, viziju i vrijednosti ustanove,zatim, organizacijsko vođenje ustanove, kulturu ustanove, prostorno-materijalne i tehničke uvjete rada, zdravstveno-higijenske uvjete rada i sigurnost, ljudske resurse, suradnju s užom i širom društvenom okolinom te proces praćenja i vrednovanja. Za svako su područje kvalitete izrađene smjernice ključnih indikatora kvalitete koje su usklađene sa suvremenim spoznajama na području ranog odgoja i obrazovanja. Nakon definiranja ključnih područja kvalitete definirani su ključni sudionici u procesu praćenja i osiguranja kvalitete rada ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: ravnatelj, upravno vijeće, odgojitelji, stručni suradnici, administrativno-tehničko i pomoćno osoblje te roditelji. Nakon definiranja ključnih elemenata procesa osiguranja kvalitete, Povjerenstvo je razradilo instrumente i metodologiju za praćenje kvalitete rada ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nositelj procesa samovrednovanja na razini ustanove je Tim za kvalitetu. Tim za kvalitetu okuplja ravnatelja ustanove te predstavnike Upravnoga vijeća, odgojitelja, stručnih suradnika, administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja, roditelja i lokalne zajednice. Uloga tima za kvalitetu je informiranje ključnih sudionika o procesu osiguranja kvalitete, provedba procesa samovrednovanja te praćenje realizacije razvojnog plana, odnosno unapređenje kvalitete rada ustanove.Za svaku skupinu ključnih sudionika konstruirani su upitnici koje su popunili roditelji tro i šestogodišnjaka. Upitnici su pratili zadana područja kvalitete te obuhvaćali pripadajuće indikatore kvalitete za svako područje. Kod provedbe upitnika uvažavalo se načelo anonimnosti i dobrovoljnosti. Provedba upitnika povjerena je timu za kvalitetu kao nositelju procesa samovrednovanja na razini ustanove. Prikupljanje upitnika, analiza rezultata te priprema povratne informacije na razini ustanove bilo je  povjereno  Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a interpretacija rezultata povjerena je timu za kvalitetu. Temeljem pokazatelja prikupljenih upitnicima i objektivnih pokazatelja na nivou ustanove tim za kvalitetu analizirao je svako pojedino područje kvalitete, uočio jake i slabije strane ustanove te donio razvojni plan koji sadrži prioritetna područja unapređenja kvalitete rada ustanove te je razvojni plan ustanove sastavni dio Godišnjeg plana i programa Dv Zipkica .

Samovrednovanje ustanova  nije obavezo, prijavili smo se samoinicijativno  budući nam je bitno razvijati se i dalje, pratiti novitete u predškolskom sustavu i ulagati u kvaltetu naše ustanove.