ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJEUPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPOTREBU INFORMACIJE

OBAVIJEST O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INF

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O INFORMIRANJU ZA 2017. g.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O INFORMIRANJU ZA 2018. g.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O INFORMIRANJU ZA 2019. g.

Godisnje izvjesce o o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.